Zakres tematyczny

Home / Zakres tematyczny

gospodarka wodno-ściekowa i melioracyjna

Systemy i urządzenia do pozyskiwania i uzdatniania wody, technologie uzdatniania wody, projektowanie i wykonanie budowli wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalnie ścieków; projektowanie i budowa, technologie oczyszczalni ścieków, termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych, urządzenia pomiarowe w gospodarce wodno-ściekowej: technika pomiarów i analiz, maszyny, urządzenia oraz technologie dla sieci wodno-kanalizacyjnej, armatura wodno-kanalizacyjna, budowa i regeneracja sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa studni głębinowych, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, sprzęt ratowniczy, systemy zarządzania w gospodarce wodno- kanalizacyjnej, regulacja stosunków wodnych, budowa i utrzymanie urządzeń gospodarki wodnej: wykonywanie rowów nawadniająco-odwadniających, budowa zbiorników retencyjnych, regulacja rzek, ochrona przeciwpowodziowa, nasadzenia roślinnością terenów zalewowych i nieużytków rolnych, urządzenia służące melioracji

ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

Kominy, paliwa: gaz, olej opałowy, paliwa stałe (ekogroszek, brykiet opałowy, pelet, biomasa), grzejniki: płytowe, łazienkowe, dekoracyjne, ogrzewanie podłogowe, automatyka: regulatory temperatury, wentylacja: naturalna, mechaniczna z odzyskiem ciepła, rekuperacja, kotły: gazowe, olejowe, elektryczne, na pelet, na biomasę, na ekogroszek, kominki: otwarte, zamknięte, z płaszczem wodnym, biokominki, pompy ciepła, systemy klimatyzacyjne, liczniki energii, oszczędne systemy ogrzewania: nowoczesne kotły grzewcze, alternatywne sposoby pozyskiwania energii, modernizacja instalacji, wymiana grzejników, ocieplenia budynków, ograniczanie emisji pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwutlenku węgla

gospodarka odpadami

Odzysk (wykorzystanie) odpadów, unieszkodliwianie odpadów, zbieranie odpadów, transport odpadów, segregacja odpadów, obróbka odpadów, składowanie odpadów, gospodarka odpadami komunalnymi, instalacje: termicznego przekształcania odpadów, przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych, umożliwiające składowanie odpadów powstających w procesie MBP oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przez okres nie krótszy niż 15 lat, wspomaganie gospodarki odpadami (badania, analizy, projektowanie, realizacja inwestycji), wyroby dla gospodarki odpadowej: uszczelnienia składowiska i powierzchni terenu, wyposażenie składowisk, wyposażenie sortowni odpadów, urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, kompostowanie odpadów, separatory, obróbka osadów ściekowych, urządzenia do zmniejszania objętości odpadów, urządzenia do transportu i usuwania odpadów, kosze na śmieci i pojemniki na odpady, urządzenia do utrzymania budynków i pomieszczeń, sprzęt do pielęgnacji zieleni, sprzęt i pojazdy dla sektora gospodarki komunalnej

odnawialne źródła energii

Elektrownie wiatrowe,elektrownie słoneczne, elektrownie hybrydowe, energia geotermalna, energia z osadów ściekowych, energia z odpadów komunalnych, magazynowanie energii (systemy akumulatorowe), fotowoltaika; kolektory słoneczne, zbiorniki na podgrzaną wodę, systemy pompowe do cyrkulacji płynu solarnego, regulatory temperatury, naczynia solarnego, systemy fotowoltaiczne, inteligentne wykorzystanie energii

technologie utrzymania czystości w gminach

Zbiórka i selekcja odpadów w miastach i gminach, systemy gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, tworzenie i utrzymanie wysypisk, urządzenia i sprzęt do utrzymania czystości ulic, placów, terenów otwartych i dróg publicznych, urządzenia i sprzęt do pielęgnacji zieleni, budowanie i utrzymanie szaletów publicznych, organizowanie odbioru odpadów komunalnych, wyznaczanie i egzekwowanie wykonania obowiązków mieszkańców