Usługi komunalne

Home / Usługi komunalne

Sektor usług komunalnych zaspokaja nieprzerwanie potrzeby ludności na wielu płaszczyznach, w których skład wchodzą min:

  • usługi administracyjne związane z rejestracją, prowadzeniem ewidencji, np. wydawanie dokumentów, wprowadzanie do rejestrów, wydawanie zezwoleń, wydawanie decyzji administracyjnych
  • usługi społeczne: ochrona zdrowia, rozwój kultury, ośrodki sportowe, oświata, opieka społeczna, mieszkania komunalne, bezpieczeństwo publiczne
  • usługi techniczne: zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepłownictwo, cmentarnictwo
  • transport publiczny – usługi transportu zbiorowego, transport specjalny (osoby niepełnosprawne), dbanie o stan infrastruktury transportowej (drogi, tory)
  • gospodarka wodna: zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków
  • gospodarka odpadami: składowanie odpadów, utylizacja, recykling
  • utrzymanie czystości i gospodarowanie terenami zielonymi

Firmy działające w sektorze gospodarki odpadami i gospodarki wodnej mają za zadanie organizować zadania z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Firmy te powinny współdziałać w zakresie dowozu, segregacji utylizacji odpadów komunalnych, koordynować gospodarkę odpadami, a także usługi z tym związane. Poza działaniami inwestycyjnymi firmy komunalne winny propagować idee ochrony środowiska naturalnego.

Profil wystawcy

  • urządzenia do utrzymania budynków i pomieszczeń
  • sprzęt do pielęgnacji zieleni
  • sprzęt i pojazdy dla sektora gospodarki komunalnej