Gospodarka odpadami

Home / Gospodarka odpadami

Fundamentem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce jest jego regionalizacja. W każdym regionie wojewódzki plan gospodarki odpadami (WPGO) wskazał regionalne instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Odpady i związane z nimi zagrożenia stają się coraz poważniejszym problemem w ochronie środowiska. W Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania gospodarką odpadami, zarówno w zakresie rozwoju technologii minimalizujących ich ilość, jak i tych związanych z ich unieszkodliwianiem i gospodarczym wykorzystaniem. Duże znaczenie ma także pojawienie się odpowiednich aktów prawnych w tym zakresie oraz programów edukacyjnych dotyczących prawidłowego postępowania z nieczystościami. Zgromadzone na stanowiskach odpady mogą być w dużym stopniu wykorzystane jako surowce wtórne, których wartość szacuje się na ok. kilkaset milionów dolarów. Niestety, wiele odpadów bytowych i przemysłowych jest gromadzone nieprawidłowo, a nowoczesnych przedsiębiorstw stale brakuje. Ograniczenie masy wytwarzanych odpadów do poziomu zapewniającego równowagę surowcową, ekologiczną i sanitarną nie jest możliwe bez daleko idących synchronizacji technologii i sposobu bytowania ludzi z kształtowaniem i funkcjonowaniem ekologicznej struktury na określonym terenie.

Działania zmierzające do zmniejszenia ilości powstających i gromadzonych w środowisku odpadów powinny obejmować:

  • recykling surowców odpadowych w miejscu powstawania
  • recykling surowców odpadowych poza miejscem powstawania
  • minimalizację produkcji odpadów poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii mało- lub bezodpadowych, modyfikację projektowanych wyrobów
  • zastępowanie tradycyjnie stosowanych surowców

Zastosowanie odpowiednich maszyn i urządzeń jest niewątpliwie działaniem zmierzającym do efektywnego wykorzystania surowców, co jednocześnie wpływa na zmniejszenie ilości odpadów lub umożliwia zastąpienie nimi tradycyjnie stosowanych materiałów.

Profil wystawcy

  • gospodarowanie odpadami: odzysk (wykorzystanie) odpadów, unieszkodliwianie odpadów, zbieranie odpadów, transport odpadów, segregacja odpadów, obróbka odpadów, składowanie odpadów, gospodarka odpadami komunalnymi
  • instalacje: termicznego przekształcania odpadów, przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych, umożliwiające składowanie odpadów powstających w procesie MBP oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przez okres nie krótszy niż 15 lat
  • wspomaganie gospodarki odpadami (badania, analizy, projektowanie, realizacja inwestycji)
  • wyroby dla gospodarki odpadowej: uszczelnienia składowiska i powierzchni terenu, wyposażenie składowisk, wyposażenie sortowni odpadów, urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, kompostowanie odpadów, separatory, obróbka osadów ściekowych, urządzenia do zmniejszania objętości odpadów, urządzenia do transportu i usuwania odpadów
  • kosze na śmieci i pojemniki na odpady